Ontpopt Jouw Eigen Wijsheid

Graag informeren wij jou via ons Privacy Statement over de wijze waarop wij omgaan

met het verzamelen van informatie over en van jou als gebruiker van onze website.

BloeiSaam verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BloeiSaam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BloeiSaam is bereikbaar via de contactgegevens genoemd op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BloeiSaam verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer je deze gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BloeiSaam verwerkt jouw persoonsgegevens om een vraag van jou te beantwoorden, om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden wanneer jij hierom vraagt, om onze dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren en/of omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst

Daarnaast verzamelt de website van BloeiSaam jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BloeiSaam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of zolang als wettelijk noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

BloeiSaam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BloeiSaam gebruikt geen cookies.

Really Simple SSL: Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personal identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy here.

Akismet: We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Hyperlinks op de website

De website van BloeiSaam bevat een aantal hyperlinks op de website die door derden worden onderhouden. BloeiSaam heeft hierover geen zeggenschap. Indien u deze websites van derden bezoekt, zijn niet de voorwaarden van dit Privacy Statement van toepassing, maar de voorwaarden van de privacy policy van deze derden van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BloeiSaam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bloeisaam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

BloeiSaam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BloeiSaam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bloeisaam.nl

Wijzigen Privacy Statement

BloeiSaam behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van deze website, zal het gewijzigde Privacy Statement op dit gebruik van toepassing zijn.

23-05-2018